Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego został uchwalony „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Roczny program współpracy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. Obowiązek przyjęcia takiego programu nakłada na samorząd terytorialny Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Program współpracy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2021 rok jest dokumentem, w którym w perspektywie rocznej określa się cele, zasady, zakres przedmiotowy i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców.

Główną formą współpracy samorządu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, tzw. małych dotacji. Wspomniana współpraca będzie polegała zarówno na wsparciu finansowym (zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji), jak i w formie pozafinansowej (informacyjnej, szkoleniowej, konsultacyjnej, doradczej, promocyjnej, itd., itp.).

Podstawowym celem przyjętego programu jest poprawa jakości życia mieszkańców, wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej oraz kreowanie polityki społecznej, a do jego przedmiotu i zasad współpracy należą: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obyczajowej i kulturowej, działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej oraz naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży (w tym organizowanie wypoczynku), wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, wspieranie promocji i organizacji wolontariatu oraz pozostała działalność na rzecz rodziny.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi 1.235.723,00 zł. Poszczególne kwoty na realizację zadań publicznych będą zabezpieczone w budżecie poszczególnych wydziałów. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu, może ulec zmianie w zależności od możliwości budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij