Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Strefa ochronna przed ASF także w Tomaszowie Mazowieckim i gminie Tomaszów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że strefą ochronną przed afrykańskim pomorem świń, poza gminami Rzeczyca, Czerniewice, Inowłódz i Żelechlinek, objęte zostały również gminy Lubochnia, Tomaszów Mazowiecki oraz miasto Tomaszów Mazowiecki. W związku z tym hodowcy świń z tych terenów zobowiązani są do zachowania w swoich gospodarstwach zasad bioasekuracji.

 

Zdjęcie ilustracyjne - świnie


ZASADY BIOASEKURACJI: Na obszarze ochronnym obowiązują nakazy określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i zakazy określone w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia ( Dz.U. 2018, poz. 290 ze zm.).

NAKAZ:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:
a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi (np.: jaskółki, wróble, psy ,koty, kaczki, kury, gryzonie);
b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (czyli konie, bydło, owce, kozy);
2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (np.: jaskółki, wróble, psy ,koty, kaczki, kury, gryzonie);
4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wejściami (furtki) do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami (wszystkie drzwi i wrota do chlewni) do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń ,przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,
b) UWAGA!! wjazdami (przed wszystkimi bramami) do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu (najczęściej jest to tylne koło ciągnika) wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa – a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Przepisu nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję.
4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (czyli padłe zwierzęta), wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;
10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
11) W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych zwierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o których mowa w pkt 4.

ZAKAZ:

1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;
3) w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie;
4) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
5) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt;
6) w przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych zwierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

II. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie":
1. W ramach programu posiadacze świń są obowiązani, uwzględniając § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.
2. Posiadacze świń są obowiązani do informowania powiatowego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie a także bezwzględnie o podejrzeniu wystąpienia ASF u świń na terenie gospodarstwa.
3. Przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny UBÓJ GOSPODARCZY DOPUSZCZONY JEST pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, a ponadto gdy:

* zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w części A rozdział IV sekcja IV załącznika I do rozporządzenia nr 854/2004;

* mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu. Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku ASF pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń albo badania poubojowego mięsa z tych świń – w przypadku gdy istnieje podejrzenie wystąpienia ASF.

4. Przemieszczanie świń: Nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem urzędowy lekarz weterynarii poddaje świnie badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń. ŚWIADECTWA DO RZEŹNI ORAZ DO STAD, DO PUNKTÓW SKUPU WAŻNE 48 GODZIN OD JEGO WYSTAWIENIA. Każdorazowo przy chęci sprzedaży należy skontaktować się z rzeźnią kupującą zwierzęta lub podmiotem skupującym świnie.

Na obszarze ochronnym Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie, dwa razy w roku, w możliwie równych odstępach czasu, nie krótszych niż 4 miesiące, które obejmą:

  • kontrolę przestrzegania nakazów i zakazów, o których mowa odpowiednio w § 1 i 2, oraz obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ‒ BIOASEKURACJA STAD,
  • kontrolę stanu zdrowia świń wraz z wywiadem lekarsko-weterynaryjnym oraz badanie kliniczne świń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała,
  • badanie kliniczne świń.

III. ZMIANA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt:

Zmiana terminu zgłoszenia do BP ARiMR  kupna, sprzedaży , padnięcia, uboju świń z 7 dni na 2 DNI!

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przypomina  o konieczności:

  1. Prowadzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. księgi rejestracji świń na nowym wzorze.
  2. Terminowego zgłaszania zdarzeń zwierzęcych do BP ARiMR (URODZENIE, KUPNO, SPRZEDAŻ, PADNIĘCIE).
  3. Prawidłowego oznakowania świń w ustawowym terminie.
  4. Dokonywania przez posiadaczy świń co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt oraz zgłoszenia tego faktu do BP ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.
  5. Posiadania kart leczenia zwierząt, jeśli zwierzęta są leczone.
  6. W przypadku padnięć zwierząt posiadania stosownych dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie padliny.
Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim

Pliki do pobrania


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij