Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

 • Data opublikowania: 2023-03-30

LXXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

>

proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Podziękowanie dla Pani Wacławy Bąk – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10
  Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim oraz Prezesa Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w związku z przejściem
  na emeryturę.
 3. Przedstawienie porządku obrad LXXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2022 roku, protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2022 roku, protokołu z LXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku, protokołu z LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2023 roku oraz protokołu z LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2023 roku.  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa
  i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej
  nr 4345E” w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2040”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/266/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Tomaszowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów – Nie zagubić talentów”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach „Tomaszowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów – Nie zagubić talentów”.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/84/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej
  przy obliczaniu zwrotów rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
  do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
  w zakresie dożywania.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/288/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasto Tomaszów Mazowiecki.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 „Tomaszów dla Seniorów”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia Seniorów”
  na rok 2023.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2023 – 2026.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Spalskiej, Luboszewskiej i Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami: Ludową, Starowiejską, Nagórzycką a granicą miasta.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie rzeki Pilicy oraz ulic: Nagórzyckiej i Starowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Pod Grotami, Kotlinowej i Starowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami: Główną, Warszawską i terenami kolejowymi.
 31. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  za 2022 r.
 32. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2022.
 33. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027 za okres I-XII 2022.
 34. Sprawozdanie za rok 2022 z zakresu wspierania rodziny.
 35. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
  2022 – 2024”.
 36. Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2022 rok.
 37. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2021 – 2027 za okres styczeń – grudzień 2022.
 38. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2022 rok.
 39. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  za 2022 rok.
 40. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej za 2022 rok.
 41. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych
  w 2022 roku.
 42. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 43. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 44. Korespondencja i sprawy różne.
 45. Zamknięcie obrad LXXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij