Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Dzierżawa boksu garażowego przy ul. Zawadzkiej [PRZETARG]

Do 11 grudnia 2020 roku można wpłacać wadium na dzierżawę boksu garażowego wraz z gruntem przy ul. Zawadzkiej 58-70. Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2020 roku o godz. 11 00 w sali nr 22 Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. ul. P.O.W. 10/16.
 
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat jest jednostanowiskowy boks garażowy nr 2 o wymiarach 3 m x 5 m i powierzchni użytkowej 15 m 2, o konstrukcji szkieletowej, obudowany blachą wraz z gruntem
o powierzchni 15 m 2, położony przy ul. Zawadzkiej 58-70 w Tomaszowie Maz., stanowiącym część nieruchomości opisanej w PT1T/00004269/0 oznaczonej nr ewid. 203/3 w obrębie 2, z przeznaczeniem na cele garażowe.
 
Dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez możliwość korzystania z dojazdu od ul. Zawadzkiej.
 
Kwota wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł w tym 23% VAT.
 
Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, najmu-aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Mista Tomaszowa Mazowieckiego
 
Wadium w wysokości 100,00 zł należy wnieść do 11 grudnia 2020 roku (włącznie), na konto Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
58 1050 1461 1000 0023 6464 4415. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na wyżej wymienione konto.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
 
1. Dowód wpłaty wadium,
 
2. W przypadku osób fizycznych
 
- dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 
- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia umowy dzierżawy.
 
- pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej,
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę do wzięcia udział w przetargu i do zawarcia umowy dzierżawy.
 
Osoby fizyczne prowadzone działalność gospodarczą dodatkowo przedkładają aktualny wypis internetowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
3. W przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1500 z póżn. zm.) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może niższe niż 10 zł.
 
Z uczestnikiem, który przetarg wygrał zostanie zawarta umowa dzierżawy na zasadach zawartych w projekcie umowy dzierżawy (projekt umowy do wglądu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16 w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami , budynek A, II piętro pok. 42).
 
Kwota wadium zostanie zaliczona zwycięzcy przetargu na poczet czynszu dzierżawnego. Osobom, które wpłaciły wadium, ale przetargu nie wygrały, zostanie ono zwrócone w terminie trzech dni od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy w przeciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 
Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny będzie za każdy miesiąc trwania umowy w ratach do 25 dnia każdego miesiąca. Stawka czynszu, będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość nowej, zwaloryzowanej stawki obliczona będzie w zaokrągleniu do 10 gr. w górę. Pierwsza waloryzacja nastąpi począwszy od 2022 r. Przeliczenia wartości czynszu dokonuje Wydzierżawiający w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 
 
Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy ( w tym kosztów energii elektrycznej naliczanej na podstawie zawartej indywidualnej umowy z zakładem energetycznym) oraz innych ciężarów związanych
z wydzierżawioną nieruchomością zgodnie z zasadami gospodarności i jego przeznaczeniem. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości oraz do zwrotu kosztów utrzymania czystości dojazdów do przedmiotu dzierżawy poniesionych przez Wydzierżawiającego.
 
 
 
Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.
 
 
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. pok. nr 42, tel. (044) 726-26-21.

Pliki do pobrania


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij