Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2016-05-16

Nowe wzory dokumentów w ramach tzw. „małych grantów”

10 maja br. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowy wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”.

Nowe wzory dokumentów w ramach tzw. „małych grantów”


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadził znaczące zmiany do dotychczasowego sposobu przygotowywania ofert w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypomnijmy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Dodatkowo w ustawie o pożytku są inne, istotne rozróżnienia między ofertami składanymi w trybie uproszczonym a ofertami składanymi w trybie konkursowym. Przede wszystkim realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10.000 zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20.000 zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.

Oferta na „mały grant” – najważniejsze zmiany

Nowy wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” wprowadza istotne uproszczenia. Znaczna część informacji, która wymagana jest w otwartym konkursie ofert, nie została zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:
dane oferenta / oferentów
opis zadania publicznego
wskazanie celu realizacji zadania
miejsce realizacji zadania
wskazanie grup odbiorców
przewidywany wkład osobowy lub rzeczowy
zakładany rezultat zadania
szacunkowa kalkulacja kosztów.

W nowym wzorze oferty realizacji zadania w trybie uproszczonym („małych grantów”) kosztorys składa się z czterech kolumn:
rodzaj kosztu
wartość kosztu (nazwa w tabeli: koszt całkowity)
wysokość środków z dotacji (nazwa w tabeli: do poniesienia z wnioskowanej dotacji)
wysokość wkładu własnego (nazwa w tabeli: do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) – dla zadań w formie wspierania (czyli takich, gdzie obowiązkowy jest wkład własny).
Po raz pierwszy we wzorze realizacji zadania publicznego – w jego kosztorysie – uwzględniono wkład rzeczowy. Jedynym załącznikiem składanym do oferty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – ale dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje posiadające wpis do KRS nie mają obowiązku – zgodnie z wzorem – załączać żadnych załączników.

Sprawozdanie z realizacji „małego grantu” – najważniejsze zmiany

Przewidziano w nim miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazując przy tym osiągnięty cel, miejsce realizacji, grupy odbiorców oraz wykorzystany wkład własny.
Drugim punktem w nowym sprawozdaniu jest opis rezultatów. Cały wzór sprawozdania zamyka zestawienie wydatków. Tabela z zestawieniem wydatków znana jest organizacjom z dotychczasowych wzorów sprawozdania, choć ma ona nieco inny charakter niż dotychczas.

Tabela opisująca wydatki w sprawozdaniu z realizacji „małych grantów” zawiera pozycje:
nazwa wydatku
numer dokumentu księgowego
data wystawienia dokumentu księgowego
łączna kwota wydatku
podanie wysokości kwoty wydatkowanej z dotacji
podanie wysokości kwoty wydatkowanej z wkładu własnego (nazwa w tabeli: wydatek poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego)
data zapłaty.
Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na przedostatnią kolumnę w tabeli wydatków. Dotychczas organizacje nie były zobowiązane do podawania dokumentów, które poświadczają wydatki wkładu osobowego. Nowy wzór zakłada, że należy udokumentować nie tylko wkład osobowy, ale również rzeczowy – o ile był kalkulowany w ofercie na realizację zadania.

Pobierz nowy formularz oferty i sprawozdania.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij